Statut Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika

w Strumieniu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§1

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” im. Jana Orszulika zwane dalej „Towarzystwo” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2

Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji zapoczątkowanej w 1918 r. przez Towarzystwo Muzyczno-Wokalne „Lutnia”, którego założycielem był Jan Orszulik.

§3

Towarzystwo ma na celu:
1. Rozwijanie i propagowanie kultury muzycznej w kraju.
2. Popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą.
3. Podnoszenie poziomu artystycznego członków Towarzystwa.
4. Społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia młodzieży.

§4

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Strumień.

§5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 §6

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 §7

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

 §8

Towarzystwo używa własnej pieczęci i sztandaru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§9

Towarzystwo może posiadać majątek trwały i ruchomy.

§10

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy, może jednak zatrudniać osoby fizyczne i podmioty gospodarcze dla realizacji założeń statutowych Towarzystwa.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

3. Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

§11

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Krzewienie idei zbiorowego śpiewania.
2. Inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, zjazdów z udziałem chórów i zespołów muzycznych.
3. Prowadzenie regularnych zajęć szkoleniowych w formie prób i warsztatów muzycznych.
4. Współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami, fundacjami i organizacjami kultury na terenie kraju.
5. Prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 §12

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

 §13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§14

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:
1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa.
2. Dbać o jego dobre imię.
3. Popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa.
4. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.
5. Opłacać wyznaczone składki.

§15

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna gotowa brać udział w realizacji celów Towarzystwa poprzez:
1. Czynną działalność artystyczną i organizatorską.
2. Wykonywanie zadań wynikających z postanowień i uchwał władz Towarzystwa.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa.

§16

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, w szczególności:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
2. Głosować we wszystkich sprawach Towarzystwa.
3. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa.
4. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności.
5. Korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

§17

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w &16 pkt 3-5.

 §18

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które szczególnie zasłużyły się dla działalności Towarzystwa.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek.

§19

Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków.
3. Pozbawienia praw publicznych.
4. Śmierci członka.
5. Rozwiązania Towarzystwa.

§20

1. Skreślenia członków zwyczajnych i wspierających dokonuje się uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Towarzystwa.
2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie w przypadkach, o których mowa w pkt 1.

§21

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia wniesione w terminie 14 dni od daty powiadomienia o skreśleniu, które powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III
Władze Towarzystwa

§22

Władzami Towarzystwa są :
1.Walne Zgromadzenie.
2.Zarząd.
3.Komisja Rewizyjna.

§23

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 3 lata.

§24

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§25

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje co najmniej raz w roku Zarząd lub Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków Towarzystwa powiadamiając członków w terminie 14 dni przed wyznaczona datą.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie , który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Uchwalanie programu działania Towarzystwa.
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji. Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej.
c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
d) Udzielanie absolutorium Zarządowi.
e) Wybór i odwołanie członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej.
f) Uchwalanie zmian statutu.
g) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa.
i) Rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.
j) Nadawanie godności członka honorowego.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§26

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
3. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członków zarządu.
4. Dyrygent wchodzi w skład Zarządu z racji zajmowanej funkcji.
5.Ukonstytuowanie się Zarządu Towarzystwa następuje na pierwszym po wyborach zebraniu.
6. Zarząd organizuje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Ustalenia z posiedzeń zapisywane są w Księdze protokołów.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie nowych członków Towarzystwa.
b) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) Kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa.
d) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
e) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
f) Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.
g) Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
h) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
i) Powoływanie poszczególnych członków do określonych zadań i ustalanie ich obowiązków.
j) Powołanie dyrygenta i ustalenie jego obowiązków.

8. Zarząd składa sprawozdanie z całorocznej działalności przed Walnym Zgromadzeniem.
9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członek Zarządu składa oświadczenie o niekaralności.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków spośród których wybiera przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
a) Kontrola całokształtu pracy Towarzystwa.
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego Zgromadzenia.
3. W wykonywaniu swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa.
4. Komisja Rewizyjna składa coroczne sprawozdanie z kontroli całokształtu działalności Towarzystwa przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członek Komisji Rewizyjnej składa stosowne oświadczenie w tym przedmiocie.
7. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o niekaralności.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§28

W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych w czasie trwania kadencji członkowie tych władz mogą dobrać nowych członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu.

ROZDZIAŁ IV
Majątek Towarzystwa.

§29

Majątek Towarzystwa obejmuje środki trwałe i środki obrotowe.

§30

Majątek Towarzystwa powstaje:
1 Ze składek członkowskich i świadczeń członków wspierających.
2. Z wpływów z działalności statutowej.
3. Z dochodów z majątku Towarzystwa.
4. Z dotacji państwowych i samorządowych.
5. Z darowizn i zapisów otrzymanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Z finansowej pomocy zagranicznej.

§31

1. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
2. Zarządowi zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

 §32

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub skarbnika.

2. W zakresie poleceń przelewów środków pieniężnych z rachunku bankowego Towarzystwa Prezes i Skarbnik mogą składać oświadczenia woli samodzielnie.

ROZDZIAŁ V
Rozwiązanie Towarzystwa.

§33

1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Tekst ujednolicony według stanu na dzień 10 luty 2018r.